IV Regionalny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii" im. Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Strona główna » Aktualności » IV Regionalny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii" im. Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

wielkość tekstu: A | A | A

„MISTRZ ORTOGRAFII”

pod honorowym patronatem

 

Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity Starosty Częstochowskiego Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka Krzysztofa Smeli Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza

 

dla uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII

z województwa śląskiego i małopolskiego

 to popularyzacja wśród młodzieży zasad polszczyzny, możliwość sprawdzenia własnych umiejętności, zachęcenie do samodzielnego badania naszego języka ojczystego oraz rozwijanie jego  świadomości .

Zachęcamy uczniów województwa śląskiego i małopolskiego-  klas VII-VIII do wzięcia udziału w konkursie !!!

REGULAMIN 

IV REGIONALNEGO DYKTANDA

im. Jury Krakowsko-Częstochowskiej

„MISTRZ ORTOGRAFII”

pod honorowym patronatem

 

Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka  Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza

 

dla uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII

z województwa śląskiego i małopolskiego.

JAROSŁAW  WIECZOREK

Image

 1. Informacje ogólne:

 

 1. Regionalne dyktando jest kontynuacją III Powiatowego Konkursu „Mistrz Ortografii” pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli oraz Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza

 

 1. Organizatorzy: Marta Deska, Sławomir Kazimierski, Ireneusz Celoch ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w

 

 1. Patronat: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela i Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz. Ubiegamy się o patronat Wojewody Sląskiego Jarosława
 2. Organizację dyktanda wspiera – Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Częstochowie.

 

 1. Cele konkursu:
  1. Popularyzowanie wśród młodzieży zasad poprawnej
  2. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnych umiejętności.
  3. Rozwijanie świadomości językowej.
  4. Integrowanie młodzieży z różnych województw.
  5. Promowanie regionu gminy Mstów, Olsztyn, miasta Częstochowy.
  6. Poszerzenie współpracy szkół województwa śląskiego i małopolskiego.
  7. Propagowanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
  8. Dbanie o dziedzictwo narodowe jakim jest Szlak Orlich

 

 • Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych (kl. VII-VIII) z terenu województwa śląskiego i małopolskiego.

 

 1. Przebieg konkursu:

 

 1. Konkurs przeprowadzany będzie na jednym poziomie edukacyjnym:
  • dla uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII (forma – dyktando ze słuchu)
 2. Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach:
  • I Etap szkolny – termin do 15 listopada 2022
  • II Etap regionalny – odbędzie się 2 grudnia 2022
 3. Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze szkoły i nauczycielach, którzy:
 4. a) powołują szkolną komisję konkursową,
 5. uzyskują zgodę rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów,
 6. organizują etap szkolny konkursu według własnego uznania w terminie do 10 listopada 2022 r. (treść dyktanda na etapie szkolnym wybiera nauczyciel języka polskiego danej szkoły – jedynym warunkiem treści dyktanda jest występowanie w nim wyrazów o wysokim poziomie trudności).
 7. przekazują uczniom informacje o wynikach etapu szkolnego,
 8. przekazują zgodę RODO ( załączniki nr 1) oraz formularz zgłoszeniowy uczestników do udziału w etapie regionalnym dyktanda (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) do 15 listopada 2022 r..

 

 1. Organizacja etapu regionalnego:
 2. Do etapu regionalnego szkoła może zgłosić następującą liczbę uczestników: Klasy VII- VIII – dwoje uczniów.
 3. Zgłoszenia należy nadesłać pocztą tradycyjną, e-mailem lub dostarczyć osobiście do 11.2022 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie, Brzyszów ul. Szkolna 2, 42-244 Mstów lub e-mailem do organizatora konkursu p. Marty Deski: spbrzyszow@tlen.pl z dopiskiem: „Mistrz Ortografii”.
 4. Etap regionalny konkursu zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 2 grudnia 2022 r. o godz: 00.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone po przerwie i warsztatach - około godziny 00.
 6. Po napisaniu dyktanda będzie możliwość zakupienia sobie obiadu – należy to jednak zgłosić organizatorowi do 11.2022 r.
 7. Dla wszystkich zapewniony będzie słodki poczęstunek, kawa,
 8. Po przerwie zostaną przeprowadzone warsztaty w grupach – grupy będą miały za zadanie utworzyć plakat o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Najlepsza drużna będzie walczyła o nagrody niespodzianki i dyplom „Zgranej drużyna Jury”.
 9. Podczas ogłaszania wyników obecnością swą zaszczycą nas patroni honorowi lub ich zastępcy oraz patroni medialni.
 10. Forma konkursu – dyktando ze słuchu.
 11. Informacje o konkursie znajdą się również na stronie szkoły szkolabrzyszow.szkolnastrona.pl
 12. Za organizację i przebieg etapu regionalnego konkursu odpowiada przewodnicząca regionalnej komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora szkoły – Pani Marta
 13. Do zadań przewodniczącego regionalnej komisji konkursowej na poszczególnych poziomach edukacyjnych należy:
 14. przygotowanie tekstu dyktanda wspólnie z Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego i zachowanie poufności tekstu do czasu konkursu;
 15. zorganizowanie i przeprowadzenie etapu regionalnego konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników;
 16. organizacja sprawdzania prac uczniów oraz ogłoszenie informacji o liczbie uzyskanych punktów na stronie internetowej podanej uczestnikom i ich opiekunom w dniu etapu powiatowego;
 17. prowadzenie dokumentacji konkursu, zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów do dnia 31 stycznia 2023 r.
 18. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.
 19. Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywa
 20. Konkurs wyłoni laureatów - „MISTRZÓW ORTOGRAFII” w jednej kategorii wiekowej: VII-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego i małopolskiego.
 21. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody – bony podarunkowe oraz statuetki, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Wyniki, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się po konkursie – termin zostanie podany w dniu konkursu. Opiekunowie otrzymają podziękowanie. (Jeśli konkurs będzie zgłoszony przez odpowiednią liczbę szkół, może uda się, aby laureaci otrzymali dodatkowe 2 punkty do rekrutacji do szkoły średniej. O tym, dowiemy się dopiero w lutym).
 22. Kryteria oceny dyktanda:

 

Za cały tekst można zdobyć 100 punktów. Każdy błąd powoduje odjęcie punktów.

 1. -3 punkty – błędy w pisowni wyrazów z ó-urz-żch-h,
 2. -2 punkty – inne błędy ortograficzne,
 3. -1 punkt – błędy interpunkcyjne (każdy znak, nadmiar lub brak),
 4. -1 punkt – błędy graficzne,
 5. -3 punkty pominięcie jednego wyrazu z trudnością ortograficzną,
 6. wszystkie słowa i znaki interpunkcyjne zapisane nieczytelnie uważa się za błąd -3 punkty,
 7. liczą się kolejno błędy ortograficzne, interpunkcyjne, staranność zapisu,
 8. przy jednakowej liczbie punktów zwycięża praca staranniej
 9. Uwagi dla uczniów. W czasie pisania dyktanda:

 

 • nie wolno pisać drukowanymi literami,
 • aby nanieść poprawkę, zmienić zapis, należy przekreślić wyraz i obok zapisać właściwą wersję,
 • nie wolno    rozmawiać,    odpisywać,   korzystać    ze    słowników    oraz    z    urządzeń

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, wyniki konkursu, nazwę szkoły. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) należy przekazać Organizatorowi osobiście, drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub mailowo na adres spbrzyszow@tlen.pl do dnia 11.2022 r.

 

 1. Należy również przesłać kartę zgłoszeniową laureatów (załącznik nr 2) szkolnego konkursu ortograficznego, którzy wezmą udział w IV Regionalnym Dyktandzie Ortograficznym „Mistrz Ortografii” Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: martadeska@interia.pl

lub telefoniczny: 343284119 lub 667154003.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

ORGANIZATORZY:                                                      DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Marta Deska

mgr Sławomir Kazimierski                                            mgr Ireneusz Celoch

 

 

 

 

Załącznik nr 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW DYKTANDA IM. JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ „MISTRZ ORTOGRAFII”

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związki z uczestnictwem w konkursie  „MISTRZ ORTOGRAFII”

(imię i nazwisko dziecka):

 

….................................………………………………………………………………………………………… w związku z udziałem

W IV REGIONALNYM DYKTANDZIE IM. JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

„MISTRZ ORTOGRAFII”

organizowanym pod honorowym patronatem WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO ŁUKASZA KMITY WOJEWODY ŚLĄSKIEGO JAROSŁAWA WIECZORKA  STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO KRZYSZTOFA SMELI WÓJTA GMINY MSTÓW TOMASZA GĘSIARZA

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na to, iż dane, fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas konkursu są przechowywane w archiwum Szkoły Podstawowej w Brzyszowie, mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych szkoły (strona internetowa), serwisach internetowych Urzędu Gminy Mstów (strona internetowa), serwisach internetowych Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Częstochowie, kronikach oraz mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.

 

...............................................................

(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie z siedzibą przy Szkolnej 2, 42-244 Mstów, nr tel.: 34 328 41 19.
 • Kontakt z Inspektorem ochrony danych - adres e-mail: inspektor@odocn.pl, nr 602762036.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 a RODO, w związku z uczestnictwem dziecka w konkursie „MISTRZ ORTOGRAFII”.
 • Dane osobowe mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych szkoły (strona internetowa), serwisach internetowych Urzędu Gminy Mstów (strona internetowa), serwisach internetowych Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 • Mają Państwo prawo do: dostępu do treści danych osobowych dziecka, ich kopiowania oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać

 

Załącznik nr 2

 

 

 

(pieczątka szkoły)

„Mistrz Ortografii”

IV Regionalne Dyktando

im. Jury Krakowsko-Częstochowskiej pod honorowym patronatem

Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli i Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza

 

 

karta zgłoszenia

 

 

Imię i nazwisko uczestnika .....................................................................................….............

 

Klasa........................................................................................................................................

 

Imię, nazwisko opiekuna..........................................................................................................

 

Nazwa i adres szkoły: ...............................................................................................................

 

Numer telefonu szkoły:.............................................................................................................

 

Adres e-mail szkoły: .............................................................................................................

 

Wojwództwo.............................................................................................................................

 

Zamawiam obiad w cenie 12zł: TAK/NIE

 

*Koszt przejazdu, noclegu i wyżywienia pokrywa uczestnik. Na terenie szkoły jest możłiwość zakupienia obiadu w cenie 12zł – informację o zamówieniu posiłku proszę zgłosić do 30 listopada 2022 r. do organizatorów.

 

 

 

Podpis dyrektora szkoły

 

 Image

 

 

 

Image

 Regulamin oraz załączniki do podrania

 http://szkolabrzyszow.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=199

czytano: 459 razy

autor: jura.info.pl

data dodania: 2022-10-26 13:32:44

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • Długość pasma Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, ciągnącego się od okolic Wielunia do Krakowa wynosi 160 km, przy średniej szerokości nie przekraczającej 20 kmdalej 
 • Najbardziej reprezentatywną częścią Jury Krakowskiej jest Płaskowzgórze Częstochowskie. Jedną z cech tego obszaru jest występowanie bezwodnych dolinek, wśród których najpiękniejszą jest bez wątpienia Dolina Wiercicy ze źródłami Zygmunta i Elżbietydalej 
 • Budowę Wyżyny Krakowskiej południowej charakteryzuje występowanie równoleżnikowo przebiegających rowów i zrębów tektonicznychdalej 

Pozostań z nami w kontakcie

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zamek Smoleń
Wzgórze Kromołowiec
Zamek Ogrodzieniec
Ojcowski Park Narodowy
0 lat
0 gminy
0 kilometrów szlaków
0 polubień
Facebook
Instagram

Związek Gmin Jurajskich
pl. Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec

tel.: 32 673 33 64
e-mail: biuro@jura.info.pl

 • DSC_0081
 • Zamek_w_Udorzu_fot._Rafal_Rebisz_1
 • Zamek_siewierski_fot._Rafal_Rebisz_1
 • Zamek_w_Udorzu_fot._Rafal_Rebisz
 • Zamek_siewierski_fot._Rafal_Rebisz
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, potocznie zwana po prostu Jurą, stanowi fragment rozległej Wyżyny Śląsko - Krakowskiej. Długość pasma ciągnącego się od okolic Wielunia do Krakowa wynosi 160 km, przy średniej szerokości nie przekraczającej 20 km (na północy - do kilku km, w rejonie Krzeszowic - 40 km). Na zachodzie Jura sąsiaduje z Wyżyną Śląską i Kotliną Oświęcimską, od których oddziela ją (miejscami wysoki) dochodzący do 100 m próg denudacyjny (zwany również kuestą, której jeden stok jest długi i łagodny, natomiast drugi bardzo krótki i stromy).
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna